วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ICT Free Wifi for Public by AIS 3,000 จุดทั่วเชียงใหม่เอไอเอสร่วมกับกระทรวงไอซีที เปิด ICT Free Wifi for Public by AIS 3,000 จุดทั่วเชียงใหม่
ด้วยความเร็ว 10 Mbps  เปิดโอกาสชาวเชียงใหม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เอไอเอสสนองนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) โดยร่วมกับกระทรวงไอซีทีดำเนินโครงการ ICT Free Wifi for Public by AIS  50,000 จุดทั่วประเทศ และมีแผนขยายจุดให้บริการเป็น60,000 จุดภายในสิ้นปีนี้  จับมือกันสัญจรภาคเหนือ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ใช้ Free Wifi 3,000 จุด
เพื่อให้ชาวเหนือได้เข้าถึงโลกแห่งข้อมูลข่าวสารด้วยอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของคนไทย
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่าการดำเนินโครงการ ICT free Wifi for public by AIS 50,000 จุดทั่วประเทศ เป็นนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กำหนดให้มีโครงการฟรี Wifi  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wifi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของคนในประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  รวมถึงได้ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ จัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให้บริการในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
สำหรับการดำเนินโครงการ ICT free Wifi for public by AIS นี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการดำเนินโครงการ ICT free Wifi ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างเอไอเอสที่มีความพร้อมของการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ในการดำเนินการติดตั้งและให้บริการ ICT free Wifi จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศ  ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณเอไอเอสที่เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการดังกล่าวและได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการสื่อสารให้แก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้รุดหน้าต่อไปอีกขั้น  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ กล่าว

นายวิเชียร  เมฆตระการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส  กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการ ICT free Wifi for Public by AIS ว่า  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ดำริให้มีการดำเนินโครงการ Free Wifi  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wifi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศให้เป็นไปตามนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand)ของกระทรวงฯนั้น    เอไอเอส ในฐานะของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความพร้อมของศักยภาพเครือข่ายในการส่งเสริมให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง จึงได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุนนำเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Wifiมาให้บริการแก่ประชาชนในโครงการ ICT free Wifi for Public by AIS จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ  เทศบาล  สนามบิน  สถานีขนส่ง  แหล่งท่องเที่ยว  ห้างสรรพสินค้า  ย่านชุมชน  ร้านค้า ห้องสมุด  โรงแรม ธนาคาร เป็นต้น 
สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือนั้น มีจุดให้บริการ ICT free Wifi for public by AIS  ครบทั้ง 17 จังหวัดจำนวน 9,000 จุด  โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีจุดให้บริการ 3,000 จุด ซึ่งอยู่ตามจุดต่างๆในสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เทศบาล   ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ตกาดสวนแก้วบิ๊กซี    และสถานที่ท่องเที่ยว ตลาด ถนนคนเดิน ได้แก่  ไนท์ซาฟารี ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนคนเดินท่าแพ วัวลาย ตลาดวโรรส พระสิงห์ กาดรินคำ  ตลอดจนย่านชุมชน และหอพัก   โดยผู้ใช้ ICT free Wifi จะได้รับบริการที่ความเร็วของการดาวน์โหลดที่ 10 Mbps สามารถใช้บริการได้สูงสุด 5 ชั่วโมงต่อเดือนผ่านเครือข่าย Partner ของเอไอเอสคือ 3BB Wifi    ซึ่งประชาชน 1 คน สามารถขอใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ ผ่านการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ที่ www.ais.co.th/ictfreewifi  เพื่อรับ Username และ Password ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556  
ด้วยความร่วมมือของเอไอเอสในโครงการ ICT free Wifi for public by AIS ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครั้งนี้ เอไอเอสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป  ทั้งนี้เอไอเอสจะร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในภูมิภาคได้เข้าถึงบริการดังกล่าว  เพื่อขยายโอกาสทางการสื่อสารให้กับคนไทยทั่วประเทศผ่านโครงการนี้ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  นายวิเชียร เมฆตระการ  กล่าว
          นายธานินทร์ สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  ชาวเชียงใหม่ขอขอบคุณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเอไอเอส ที่ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wifi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและชาวเชียงใหม่ทุกคน  อันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของชาวเชียงใหม่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น