วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พ่อเมือง ชวนเรียนรู้ วัฒนธรรมสมาชิก AEC


ม.ล. ปนัดดา  ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่รณรงค์เชิญชวนเยาวชน จ.เชียงใหม่  ศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ในปี พ.ศ. 2558  และการผลักดันยุทธศาสตร์ให้ จ.เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  เพื่อให้ครอบครัวประชาคมอาเซียนส่งลูกหลานมาศึกษาต่อที่ จ.เชียงใหม่  อันเป็นเมืองการศึกษาที่รายรอบด้วยภูมิประเทศทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงาม  ซึ่งได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  และมหาวิทยาลัยใน จ.เชียงใหม่ เป็นอย่างดี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น