วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้ว่าเชียงใหม่ ประกาศขอชาวสวนลำไยชะลอการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ยังไม่โตเต็มที่เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไยให้สูงขึ้น

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่า ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องราคาผลผลิตลำไย โดยการสำรวจราคารับซื้อผลผลิตลำไยล่าสุด ณ  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ปรากฎว่า ราคาเฉลี่ยลำไยสดช่อส่งออกเกรด AA กิโลกรัมละ ๒๐ บาท  ลำไยสดช่อเกรด A กิโลกรัมละ ๑๖.๕๐ บาท ลำไยสดช่อเกรด B กิโลกรัมละ ๑๓ บาท  ส่วนราคาลำไยสดช่อภายในประเทศเกรด AA กิโลกรัมละ ๑๘.๕๐ บาท  ลำไยสดช่อเกรด A กิโลกรัมละ ๑๒.๒๐ บาท ลำไยสดช่อเกรด B กิโลกรัมละ ๑๑ บาท และลําไยสดร่วงเกรด AA กิโลกรัมละ ๑๘.๑๒ บาท  ลําไยสดร่วงเกรด A กิโลกรัมละ ๙.๐๐ บาท ลำไยสดร่วงเกรด B กิโลกรัมละ ๓.๕๐ บาท      ซึ่งผลผลิตลำไยในช่วงฤดูกาลจะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาขายผลผลิตควรจะสูงกว่านี้  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยควรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยที่ยังไม่โตเต็มที่เพื่อให้ผลผลิตโตเต็มที่พัฒนาเกรดให้สูงขึ้น  จากเกรด A เป็น  AA  หรือจากเกรด B เป็น A  จะสามารถขายผลผลิตได้ในมูลค่าที่สูงขึ้น  รวมทั้งควรขายเป็น      ลำไยสดช่อเนื่องจากราคาสูงกว่าลำไยร่วง ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอย่ากังวลเรื่องราคาผลผลิตลำไย เนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐและหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กำลังดำเนินการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุด และหากเกษตกรหรือกลุ่มเกษตรกรรายใดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนระบายลำไยออกสู่       ตลาดนอกพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น