วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

รองผู้ว่า ประชุมทางไกล แก้ไขปัญหาหมอกควัน

       จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมทางไกลระหว่างคณะทำงานระดับจังหวัดและ 25 อำเภอเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่วนข้อมูลสภาพอากาศวันนี้ พบค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่จุดตรวจวัดอากาศ         ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 103 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ส่วนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวัดได้ 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม
        วันนี้ (20 มี.ค.56) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร    กำเนิดศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมทางไกล (VDO Conference) ระหว่างคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ที่มีจำนวน Hotspot สะสมจำนวน 662 จุด ในขณะที่ในห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมามีจุด Hotspot เกิดขึ้นถึง 2,002 จุด โดยผู้แทนแต่ละอำเภอได้รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอว่าได้ดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดขึ้น มีการเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางเข้าไปทำกิจกรรมในป่า มีการบันทึกรายชื่อผู้เข้าออก และเมื่อพบเห็นการกระทำผิดโดยเข้าไปจุดไฟในป่าก็ดำเนินการจับกุมและรายงานให้จังหวัดทราบ รวมทั้งมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาการดำเนินงานส่วนใหญ่เกิดจากสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นป่าเขาและอยู่ห่างไกลทำให้การเดินทางเข้าไปปฏิบัติการระงับไฟเป็นไปด้วยความลำบาก ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วง 100 วันอันตรายมิให้มีการเผาเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่สองข้างทาง ฯลฯ
ด้านนายสุรพล  สัตยารักษ์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาเพื่อระดมเงินทุนไปช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าในทุกอำเภอนั้น ขณะนี้กองทุนดังกล่าวมีเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 430,000 บาท โดยจะจัดสรรให้แกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดำเนินการป้องกันไฟป่าตั้งแต่เริ่มมาตรการในเบื้องต้นจำนวน 400,000 บาท โดยให้อำเภอสำรวจรายชื่อหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องส่งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556 จากนั้นจังหวัดจะได้จัดสรรเงินให้แก่หมู่บ้านดังกล่าวต่อไป
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (20 มี.ค.56) พบการเกิดไฟป่าถึง 23 จุดใน 9 อำเภอ พบมากสุดที่อำเภอจอมทอง 6 ครั้ง พื้นที่เสียหายรวม 292.5 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิด 15 ครั้ง พื้นที่เสียหาย  176.5 ไร่  พื้นที่ป่าสงวนเกิด 8 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 116 ไร่  ส่วนคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในวันนี้ที่จุดตรวจวัดอากาศ    ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่า PM10 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ส่วนค่า AQI  อยู่ที่ 88 และที่จุดตรวจวัดอากาศ ณ ศาลากลางจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ค่า PM10 วัดได้ 103 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ส่วนค่า AQI อยู่ที่ 89
        สำหรับสถิติแจ้งเหตุการณ์เผาสะสม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556 เกิดเหตุไฟป่าจำนวน 378 ครั้ง ในพื้นที่ 23 อำเภอ พื้นที่เสียหายประมาณ 4,411.5 ไร่ แยกเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิด 243 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 2,917 ไร่  พื้นที่ป่าสงวนเกิด 133 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 1,484.5 ไร่ และ พื้นที่ข้างทาง 2 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ โดยอำเภอเชียงดาวมีสถิติการเผาป่ามากที่สุด จำนวน 63 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอแม่ออน 55 ครั้ง ส่วนจำนวน Hotspot สะสม 662 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า วันที่ 19 มีนาคม 2556 มีจำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค (กลุ่มโรคตาอักเสบ, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด, กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ) จำนวน  1,812  ราย ในขณะที่ยอดสะสมผู้ป่วยทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 36,160 คน


ราตรี  จักร์แก้ว             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่                         20   มีนาคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น