วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มาดูกัน จังหวัดเชียงใหม่ เสนออะไรต่อ คณะรัฐมนตรี

สรุปโครงการสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่


1.ด้านเศรษฐกิจ
1.1 โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่
       ศึกษาและออกแบบระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับระบบรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพ–เชียงใหม่) และเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาค 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

1.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค
       1.2.1 โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ สายสนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปี-อำเภอแม่ริม (ก่อสร้างทางแนวใหม่เลี่ยงเมือง อ.แม่ริม) กม.๐+๐๐๐-กม.๘+๖๙๒ ระยะทางรวม 10.500 กม. (งบประมาณ 1,500,000,000 บาท)
1.2.2 โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ตอนแยกรินคำ-แยกสาธารณสุข ระยะทาง ๑.๐๕๒ กม. (ก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรเดิมและรวมปรับปรุงภูมิทัศน์) ระยะทาง 1.314 กม. (งบประมาณ 100,000,000 บาท)
      1.2.3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในกองบิน ๔๑ ถนนศรีวิชัย (ขยายจาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร) ระยะทางรวม ๒.๓๒๓ กม. (ถนนศรีวิชัยเดิม) (งบประมาณ 150,000,000 บาท)
      1.2.4 โครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอน เชียงใหม่ – พร้าว ระยะทาง ๒๖.๕๘๖ กม.(ขยายจาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร) กม.๑๓+๐๐๐-กม.๓๔+๑๔๐(๑๐๐๑) กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๔๔๖ (๑๔๑๔) (งบประมาณ 800,000,000 บาท)
      1.2.5 โครงการศึกษาและออกแบบทางลอดบริเวณ แยกสนามบิน (เพื่อก่อสร้างทางลอด) (งบประมาณ 100,000,000 บาท)
      1.2.6 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ เชียงใหม่-เชียงราย  (ขยายจาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร) กม.๒๐+๐๐๐-กม.๕๒+๗๕๐ (งบประมาณ 1,550,000,000 บาท)
     1.2.7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่-อ.แม่สะเรียง-อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มมาตรฐานทางหลวง) กม.๘๘+๑๐๐-กม.๓๕๓+๕๐๘ เป็นช่วงๆ (งบประมาณ 2,900,000,000 บาท)
1.2.8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน บ.แม่มาลัย-อ.ปาย –อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มมาตรฐานทางหลวง) กม.๖๔+๕๐๐-กม.๒๐๔+๑๕๐ เป็นช่วงๆ (งบประมาณ 905,000,000 บาท)
      1.2.9 โครงการปรับปรุงเส้นทางยอดดอยปุย-อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 49,750,000 บาท)


               1) ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางยอดดอยปุย-บ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,000เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร     2) ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน-อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก-ห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 10 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60,000 ตารางเมตร

1.3 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2
1.4 โครงการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการค้าในพื้นที่ชายแดน    (จุดผ่อนปรนหลักแต่ง อ.เวียงแหง และจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก     อ.เชียงดาว)
1.4.1 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง
ในพื้นที่ชายแดน (หลักแต่ง, กิ่วผาวอก)
         1) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ แยกทางเลี่ยงเมืองเชียงดาว-กิ่วผาวอก (ปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มมาตรฐานทางหลวงเป็น 7/12) กม.๐+๐๐๐-กม.๕๐+๐๐๐ (งบประมาณ 650,000,000 บาท)
         2) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ แยกทางเลี่ยงเมืองเชียงดาว-ด่านหลักแต่ง (ปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มมาตรฐานทางหลวงเป็น 7/12) กม.๐+๐๐๐-กม.๖๗+๗๐๐ (งบประมาณ 800,000,000 บาท)

1.4.2 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและการวางแผนผังเมืองเฉพาะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน (หลักแต่ง,         กิ่วผาวอก, สันต้นดู่)


ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

2.1.1 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองแม่ข่า
2.1.2 โครงการผันน้ำดีไล่น้ำเสียคลองแม่ข่า
2.1.3 การสำรวจรังวัดแนวเขตคลองแม่ข่า 
2.1.4 การขุดลอกและแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำ
2.1.5 การสร้างกำแพงกันดินและทางจักรยานริมคลอง    แม่ข่า
2.1.6 การจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่สร้างบ้านเรือนรุกล้ำคลองแม่ข่า 
2.1.7 การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศคลองแม่ข่า

2.2 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ

 2.2.1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบ   ส่งน้ำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ และจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (งบประมาณ 186,000,000 ล้านบาท)


 2.2.2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดสันทำนบกว้าง 10 เมตร ยาว 166.5 เมตร สูง 42 เมตร เก็บกักน้ำได้ 2.065 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมได้ 1,200 ไร่ (งบประมาณ 123,275,000 บาท) 


 2.2.3 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 11 แห่ง (งบประมาณ 329,871,000 บาท)

           1) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ 11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอ   ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 4,601,000 บาท)
            2) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสบแปะ 4 บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 25,770,000 บาท)
           3) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านสองแคว บ้านสองแคว หมู่ที่ ๕ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 15,860,000 บาท
           4) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน  แม่แอน บ้านแม่แอน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 16,640,000 บาท)
            5) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าบง พร้อมระบบ ส่งน้ำ บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่(งบประมาณ 9,000,000 บาท)


3.โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 40,000,000 บาท)

      3.1.1 เส้นทางรอบคูเมืองเชียงใหม่
      3.1.2 เส้นทางภายในเวียงกุมกาม
      3.1.3 เส้นทางพืชสวนโลก-พระธาตุดอยคำ-ไนท์ซาฟารี           
      3.1.4 เส้นทางภายในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

4.ด้านสังคม

4.1 โครงการขยาย ยกฐานะและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยบริการเพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
(งบประมาณ 1,158,979,100 บาท)

      4.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาเพื่อพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ  438,918,900 บาท)
      4.1.2 โครงการขยายและเพิ่มศักยภาพด้านอุบัติเหตุ หัวใจและหลอดเลือด ,ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 141,545,000 บาท)
      4.1.3 โครงการยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลทั่วไป อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยใน 5 ชั้น) (งบประมาณ 130,827,300บาท)  

      4.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยภาวะวิกฤติ จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 96,000,000 บาท)
      4.1.5 โครงการเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 130,000,000 บาท)
      4.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ) (งบประมาณ 28,010,900 บาท)
      4.1.7 โครงการยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลทั่วไป อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างอาคารผู้ใน ๑44 เตียง) (งบประมาณ 98,677,000 บาท)

      4.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๒๐ เตียง+หน่วยแพทย์แผนไทย) (งบประมาณ 95,000,000 บาท)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น