วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

Bangkok Airways named among top 50 airlines in the world 2015 by Airfinance Journalบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 สายการบินที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 24 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสารแอร์ไฟแนนซ์ เจอนัล (Airfinance Journal) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลข้อมูลการดำเนินธุรกิจและข้อมูลด้านการเงินจาก The Airline Analyst เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัทที่ให้บริการด้านขนส่งทางอากาศจำนวน 140 บริษัทจากทั่วโลก ที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน แบ่งเป็น สายการบิน 137 สาย และ บริษัทนำเที่ยว 3 บริษัท


นอกจากนี้ บางกอกแอร์เวย์สถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 3 ในประเภทสภาพคล่องของสินทรัพย์ (Liquidity) อันดับที่ 7 ในประเภทรายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย (Passenger Yield) อันดับที่ 26 ในประเภทอัตรารายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารต้นทุนต่อปริมาณ-การผลิตด้านผู้โดยสาร (Rask-Cask margin) อันดับที่ 39 ในประเภทมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Equity market Capitalization) และอันดับที่ 50 ในประเภทมูลค่าการซื้อขาย (Leverage)


การประเมินผลจะแบ่งตามหลักเกณฑ์ 16 ข้อ ได้แก่ รายได้รวม (Total revenue) อัตรารายได้สุทธิ (Net income margin) ปริมาณผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (RPKs) รายได้ผู้โดยสารต่อคนต่อกิโลเมตร (Passenger revenue per passenger) ต้นทุนรวมพนักงานต่อรายได้ (Staff costs to revenue) อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่าต่อรายได้ (Editbar margin) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ค่าเช่า และเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (Fixed-charge cover) อัตราส่วนผลตอบแทนเงินลงทุน (Return on invested capital) กำไรสุทธิ (Net income) รายได้การขนส่งสินค้า (Cargo revenue) อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Passenger load factor) รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย (Passenger yield) อัตรารายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารต้นทุนต่อปริมาณ-การผลิตด้านผู้โดยสาร  (Rask-Cask margin) มูลค่าการซื้อขาย (Leverage) สภาพคล่องของสินทรัพย์ (Liquidity) และ มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท (Equity market Capitalization)


ก่อนหน้านี้หลักทรัพย์ BA ได้ถูกเพิ่มเข้าไปคำนวณรวมในดัชนีต่างๆ อาทิ ดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes* (มีผล ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558) ดัชนี FTSE SET Mid Cap (มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558) ดัชนี SET50 และ SET100 (มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม–31 ธันวาคม 2558) ซึ่งส่งผลให้หุ้นของ BA อยู่ในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกและมีสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายมากขึ้น

Bangkok Airways Public Company Limited has recently been included in the top 50 airlines in the world by financial rating (ranked 24th). The evaluation and ranking was conducted by Airfinance Journal based in the United Kingdom, using a number of operational and financial criteria data from the Airline Analyst. The sample includes a total of 140 companies; 137 airlines and 3 tour operators whose financial performance is available to the public domain and their financial statements were released for periods ending between March 2014 and March 2015.

As the results, Bangkok Airways is reportedly ranked 3rd in Liquidity, 7th in Passenger yield, 26th in Rask-Cask margin, 39th in Equity market Capitalization and 50th in Leverage category.

16 parameters were used to evaluate the airline’s financial and operational performance; Total revenue, Net income margin, RPKs, passenger revenue per passenger, staff costs to revenue, Editbar margin, Fixed-charge cover, Return on invested capital, Net income, cargo revenue, Passenger load factor, Passenger yield, Rask-Cask margin, Leverage, Liquidity and Equity market capitalization.

Recently, BA stocks has been added to numerous indexes which are MSCI Global Small Cap Indexes (effective since 29 May 2015.), FTSE SET Mid Cap index (effective since 22 June 2015), SET50 and SET100 indexes for the second half of 2015 (1 July – 31 December.) This helps make BA more known amongst investors around the world. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น