วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

Opening True LAB @ CMU
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) true LAB @ CMU โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายอติรุฒน์ โตทวีแสนสุข หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับเชียงใหม่ สู่การเป็น Smart City ของภาคพื้นอาเซียนและการจัดแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะผู้บริหาร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ศูนย์การเรียนรู้ฯ true LAB @ CMU ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมาพัฒนาด้านการศึกษา ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้ true LAB @ CMU ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา ได้ใช้เป็นแหล่งคิดค้นผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศ ด้วยบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาเอก อันจะเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ขอบคุณข้อมูล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น